Back to the list

#22 Sierd Prins
Chair Bernlef, active within Multi

Hoi! Ik bin Sierd Prins, 24 jier en dit jier foarsitter fan F.F.J. Bernlef. Earder wie ik eksterne by myn stúdzjeferiening Multi. As belutsen studint bin ik grutsk dat ik op de list fan Lijst Calimero stean, omdat sy mentale problematyk ûnder studinten oanpakke wolle. Studearje is geweldich mar dyn mentale sûnens is dêrby fan krusiaal belang. Stim dêrom op Lijst Calimero!Vote Sierd